<

05 oktober

In libbensreis yn ferhalen en muzyk

Lês fierder nei de foto.

Skriuwer fan it Kadoboek ‘De oarloch fan Jan Snip’ Ferdinand de Jong en muzikant Gurbe Douwstra sille yn de Fryske Boekewike tegearre op ’n paad. Yn in pear oeren swalkje se de wrâld oer. Fan Nova Scotia, fia de Cliffs of Moher nei it uterste noarden fan Sibearië en keare úteinlik werom nei Fryslân. In libbensreis yn ferhalen en muzyk.

  • Moandei 31 oktober, 19.30 – 22.00 oere, Bibleteek it Hearrenfean*
  • Woansdei 2 novimber, 19.30 – 22.00 oere, Bibleteek Drachten, tagong fergees
  • Tongersdei 3 novimber, 19.30 – 22.00 oere, Kultureel sintrum De Tiid, Boalsert*
  • Snein 6 novimber, 15.30 – 18.00 oere, Podium Gorter, Balk, tagong fergees

It programma duorret twa kear 45 minuten mei in healoere skoft. By alle optredens fan Ferdinand de Jong en Gurbe Douwstra binne de nijste Fryske boeken te keap. Fansels krije jo ek hjir by oankeap fan op syn minst €15,00 oan Fryske boeken it Kadoboek fan Ferdinand de Jong der fergees by.

* Tagong €3,50 foar leden, €5,00 foar net-leden: reservearje fia dizze link.